Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zakelijke opdrachtgevers

Zakelijke opdrachtgevers  

Aanmeldings- en betalingsvoorwaarden voor diensten van KW1C Bureau Bedrijven & Relaties 

Artikel 1 Begrippen 

 1. ‘KW1C Bureau Bedrijven & Relaties’ (hierna: ‘KW1C BB&R’) is onderdeel van de Stichting Regionaal Onderwijs Centrum ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41084084.   
 1. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan de (rechts)persoon, de onderneming of de instelling waarmee een overeenkomst is gesloten betreffende de uitvoering van Werkzaamheden/Activiteiten of het leveren van Diensten door KW1C BB&R.  
 1. Onder ‘Werkzaamheden’, ‘Diensten’ en ‘Activiteit(en)’ worden verstaan de prestaties waartoe KW1C BB&R zich heeft verbonden, zoals opleidingen, trainingen, cursussen, coaching trajecten, en/of adviezen, die zijn/worden geleverd aan de Opdrachtgever of beoogd zijn om te worden geleverd op grond van een overeenkomst tot opdracht, alsmede de werkzaamheden die KW1C BB&R verricht of zal verrichten of beoogt te verrichten voor de Opdrachtgever.  
 1. Onder ‘Student’ wordt verstaan medewerker van resp. natuurlijk persoon die namens/in opdracht van Opdrachtgever deelneemt aan de Activiteit. 
 1. Overeenkomst: alle overeenkomst die zien op het verzorgen van Werkzaamheden, Diensten en Activiteiten verzorgen en die zowel schriftelijk tot stand kunnen zijn gekomen als doordat gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek.  
 1. Onder ‘Materialen en Hulpmiddelen’ worden verstaan alle systemen, modellen, lesmaterialen, schema’s, (les)programma’s, documentatie, werkinstructies op papier/geautomatiseerd en documenten en bestanden die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door KW1C BB&R ter beschikking worden gesteld.  
 1. Onder ‘Apparatuur’ wordt verstaan alle machines, installaties en de daartoe behorende onderdelen die tijdens een Activiteit, Diensten, Werkzaamheden worden gebruikt (bijvoorbeeld PC’s, beamer, kopieerapparaat, audio- en videoapparatuur).  

 

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot en alle overeenkomsten inzake de levering van Diensten/Werkzaamheden/Activiteiten door KW1C BB&R met betrekking tot persoonlijke (maatwerk)trajecten, groepstraject(en) voor medewerkers/natuurlijk personen van/namens Opdrachtgever en incompany-trajecten, alsmede alle rechtsbetrekkingen tussen KW1C BB&R en de Opdrachtgever en alle (overige) rechtshandelingen tussen KW1C BB&R en de Opdrachtgever, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.  
 1. Op alle aanbiedingen en offertes van KW1C BB&R aan Opdrachtgever zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, FSR versie 3.0, van toepassing voor zover deze voorwaarden hierin niet voorzien. Bij tegengestelde bepalingen zijn de bepalingen uit deze voorwaarden leidend. Bijzondere bepalingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk zijn overeengekomen.  
 1. Aanbiedingen/offertes zijn gedurende een periode van 1 maand na dagtekening van de aanbieding/offerte geldig. KW1C BB&R is bevoegd haar aanbieding/offerte gedurende die termijn te herroepen. De toezending van catalogi, prijslijsten, brochures en andere gegevens kunnen niet worden beschouwd als een onherroepelijk aanbod. Voorts zijn de daarin vermelde gegevens niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk door KW1C BB&R schriftelijk is bevestigd.   
 1. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever is nadrukkelijk uitgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk dit uitdrukkelijk is uitgesloten.  
 1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aangetast, tenzij de niet-verbindende bepaling het wezen van de overeenkomst betreft en het onaangetast blijven van (een deel van) de overige bepalingen voor een der partijen op dusdanige bezwaren stuit dat de redelijkheid en billijkheid gebieden dat (dat deel van) de overige artikelen eveneens niet-verbindend zijn. Partijen zullen in beide gevallen in gezamenlijk overleg en in de geest van de overeenkomst  de overeenkomst voor zover nodig aanpassen, in die zin dat de niet-verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen die zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende artikelen.  
 1. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en diensten van KW1C BB&R, waarbij sprake is van een individuele instroom in een zogenaamde bestaande groep (inschrijving particulieren op basis van een online inschrijving). Hiervoor gelden afwijkende voorwaarden. 
 1. Ingeval een Student een gekwalificeerde mbo-opleiding, een certificaattraject of een praktijkleerroute zal gaan volgen, wordt aanvullend een onderwijsovereenkomst en/of een praktijkovereenkomst met de Student afgesloten. Eventueel wordt er ook nog een plaatsingsovereenkomst gesloten. 

 

Artikel 3 Uitvoering van de dienstverlening 

 1. KW1C BB&R zal zich inspannen de Diensten/Werkzaamheden/Activiteiten met zorg uit te voeren en voor zover dit binnen haar vermogen ligt de gestelde doelen te bereiken. KW1C BB&R staat er niet voor in, dat de door KW1C BB&R geleverde Diensten/Werkzaamheden/Activiteiten resulteren in het door de Opdrachtgever beoogde effect, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen. Opdrachtgever is gehouden alle door KW1C BB&R verlangde voor de uitvoering en financiële afwikkeling van de dienst relevante gegevens en informatie tijdig te verstrekken. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade als gevolg van het onjuist, onvolledig of niet-tijdig aanleveren van informatie als bedoeld in de eerste zin van dit artikel.  
 1. De opgegeven aanvangstijd van Diensten/Werkzaamheden/Activiteiten is bij benadering en niet bindend. KW1C BB&R is wegens overschrijding van de opgegeven tijd slechts in verzuim, indien zij, na een deugdelijke ingebrekestelling, waarbij haar een redelijke termijn wordt gegund alsnog te leveren, niet nakomt, behoudens in het geval de niet-nakoming is te wijten aan overmacht of een andere omstandigheid die niet aan KW1C BB&R kan worden toegerekend.   

 

Artikel 4 De cursus-/opleidingsbijeenkomsten 

 1. KW1C BB&R behoudt zich het recht voor, omwille van kwalitatieve verbetering van de Activiteit, het programma tussentijds te wijzigen. Bij ziekte/verhindering van een docent zal KW1C BB&R indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, wordt de Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. KW1C BB&R zal in dat geval met een alternatieve datum komen, waarop de Activiteit alsnog zal plaatsvinden.   
 1. De Student is verplicht tijdens het volgen van de bijeenkomsten een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van KW1C BB&R deze te tonen.    

 

Artikel 5 Prijzen 

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

 

Artikel 6 Facturering en betaling 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich de overeengekomen prijs bij aanvang van de Diensten/Werkzaamheden/Activiteiten volledig te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
 1. Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim, en heeft KW1C BB&R het recht de Opdrachtgever vanaf de dag dat uiterlijk de betaling had dienen plaats te vinden de wettelijke rente, of indien het een handelstransactie als bedoeld in artikel 6:119a BW betreft, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, onverminderd de verder aan KW1C BB&R toekomende rechten. 
 1. Onverminderd vorenstaande is de Opdrachtgever aan KW1C BB&R verschuldigd alle kosten, welke KW1C BB&R maakt tot inning van de haar verschuldigde bedragen en tot verzekeringen van haar rechten, de buitengerechtelijke en gerechtelijke daaronder begrepen.  
 1. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van KW1C BB&R en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens KW1C BB&R onmiddellijk opeisbaar zijn. 

 

Artikel 7 Annulering 

 1. Onder annulering wordt verstaan de mogelijkheid voor de Student en/of Opdrachtgever om zonder dat er sprake is van enige tekortkoming aan de zijde van KW1C BB&R de overeenkomst te ontbinden. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden, geadresseerd aan de cursusadministratie van Koning Willem I College, t.a.v. Bureau Bedrijven & Relaties, Postbus 122, 5201 AC ’s-Hertogenbosch of per e-mail aan levenlangontwikkelen@kw1c.nl.   
 • Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de Activiteit wordt de overeenkomst ontbonden, zonder dat kosten in rekening zullen worden gebracht bij de Opdrachtgever. 
 • Bij annulering 1 maand tot 2 weken voor aanvang van de Activiteit wordt 15% van het totale cursusgeld in rekening gebracht.  
 • Bij annulering 2 weken tot 1 week voor aanvang van de Activiteit wordt 30% van het totale cursusgeld in rekening gebracht. 
 • Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de Activiteit dient het volledige cursusgeld betaald te worden. 
 • In overleg met en na toestemming van KW1C BB&R kan de Opdrachtgever er voor kiezen een andere deelnemer op te geven.  
 1. Reeds aangeschaft lesmateriaal, examen- en tentamengelden en dergelijke worden niet gerestitueerd indien de annulering door Opdrachtgever geschied. 

 

Artikel 8 Vertrouwelijkheid, persoonsgegevens, uitwisseling gegevens en geheimhouding 

 1. De persoonlijke gegevens van de Student worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt. KW1C BB&R verwerkt de persoonsgegevens van Student in overeenstemming met het privacy regeling van KW1C 
 1. Voor een tevredenheidsonderzoek na afloop van onze Activiteiten kunnen bepaalde persoonsgegevens van de Studenten door KW1C BB&R worden gebruikt. Deze gegevens worden alleen voor de uitvoering van een tevredenheidsonderzoek gebruikt. De gegevens en resultaten van de tevredenheidsonderzoeken worden geanonimiseerd.   
 1. KW1C BB&R en Opdrachtgever zullen maatregelen treffen om de geheimhouding te verzekeren van alle door of namens de Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Partijen zullen geen gegevens en inlichtingen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar maken, behoudens wettelijke informatieverplichtingen of een gerechtelijke uitspraak dit een der partijen gebiedt. Voor elke handeling in strijd met het in dit artikel bepaalde verbeurt de Opdrachtgever aan KW1C BB&R een boete van € 5.000,= per overtreding, te vermeerderen met € 500,= voor elke dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt. Het voorgaande laat onverminderd het recht van KW1C  BB&R om in plaats van de boete een volledige schadevergoeding te vorderen.  

 

 

Artikel 9  Documentatie 

Het documentatiemateriaal dat door KW1C BB&R ter beschikking wordt gesteld is zo zorgvuldig mogelijk en op basis van praktijkervaring en onderzoek c.q. studie door KW1C BB&R of derden opgesteld. KW1C BB&R aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor fouten in of foutieve interpretatie van de inhoud van Materialen en Hulpmiddelen c.q. de daarin vermelde aan- of verwijzingen.  

 

Artikel 10 (Intellectuele) Eigendomsrechten 

 1. Het is Opdrachtgever en/of Student niet toegestaan aan Materialen, Hulpmiddelen en Apparatuur enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendommen te verwijderen en/of te wijzigen. Het auteursrecht op door KW1C BB&R ter beschikking gesteld materiaal berust bij KW1C BB&R of diens rechtverkrijgende. Verveelvoudigen of openbaar maken is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KW1C BB&R. De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.  Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van KW1C BB&R, tenzij anders wordt overeengekomen.  
 1. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande lid van overeenkomstige toepassing. Als de Opdrachtgever in de uitoefening van zijn bedrijf (bijvoorbeeld in het geval van een order) gebruik maakt van tekeningen, merken, gegevens of adviezen die door KW1C BB&R geleverd, en als hierdoor handelsmodellen, gebruiksrechten, octrooirechten, auteursrechten, merkrechten of enig ander recht van derden wordt geschonden, moet de Opdrachtgever KW1C BB&R vrijwaren tegen eventueel tegen haar geldende aanspraken.  
 1. Voor elke handeling in strijd met het in dit artikel bepaalde verbeurt de Opdrachtgever aan KW1C BB&R een boete van € 5.000,= per overtreding, te vermeerderen met € 500,= voor elke dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt. Het voorgaande laat onverminderd het recht van KW1C BB&R om in plaats van de boete een volledige schadevergoeding te vorderen.  

 

Artikel 11 Ontbinding 

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, zoals bedoeld in artikel 12 lid 2, is KW1C BB&R gerechtigd om, zonder rechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste twee maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat KW1C BB&R tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is KW1C BB&R zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.   
 1. Zowel KW1C BB&R als Opdrachtgever heeft het recht, indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, haar verplichtingen binnen veertien dagen na een dergelijke aanmaning alsnog nakomt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd de verder aan partijen toekomende rechten.  
 1. KW1C BB&R en Opdrachtgever zijn gerechtigd met onmiddellijke ingang, zonder dat opzegging en/of een ingebrekestelling nodig is, en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, de overeenkomst te ontbinden, door middel van een schriftelijke kennisgeving, in geval van faillissement, surseance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie of overdracht al dan niet tot zekerheid van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts ingeval zaken van de Opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds diensten ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze diensten en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn.  

 

Artikel 12 Overmacht 

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht is KW1C BB&R gerechtigd de uitvoering op te schorten, dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wet uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Student te betalen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, die omstandigheden die de nakomen van de verbintenis blijvend of tijdelijk verhinderen en niet aan KW1C BB&R zijn toe te rekenen, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, epidemieën, pandemieën, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering betrokken personen, brand, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, verval of inkrimping van financiering door de overheid, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde die bij de uitvoering van de overeenkomst is ingeschakeld en ernstige storingen binnen de organisatie van KW1C of van haar leveranciers. 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

 1. Als een Opdrachtgever schade lijdt door aan KW1C BB&R toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van KW1C BB&R beperkt tot zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en is beperkt tot het uitgekeerde bedrag voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.  
 1. De aansprakelijkheid van KW1C BB&R voor schade is altijd beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de overeenkomst of, als dat hoger is, het bedrag waartegen KW1C BB&R verzekerd is.  
 1. KW1C BB&R is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door de Student aan derden. KW1C BB&R is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten. Eventuele bedrijfs- of gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.  

 

Artikel 14 Overige bepalingen 

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 1. Waar schriftelijk staat kan ook elektronisch worden gelezen. 
 1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de offerte of overeenkomst worden, wanneer deze niet in der minne kunnen worden geschikt, voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank te Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch. 
 1. KW1C BB&R is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigd tijdstip van in werking treden. KW1C BB&R zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld en hij zich hier niet binnen veertien dagen schriftelijke tegen heeft verzet. 

Algemene voorwaarden individuen en particulieren

Individuen / particulieren  

Aanmeldings- en betalingsvoorwaarden voor diensten van KW1C Bureau Bedrijven & Relaties 

Artikel 1 Begripsbepalingen  

 1. KW1C BB&R (Bureau Bedrijven & Relaties) en/of Opdrachtnemer is onderdeel van de Stichting Regionaal Onderwijs Centrum ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41084084.  
 1. Student is een natuurlijk persoon resp. een particulier met wie KW1C BB&R een Overeenkomst heeft gesloten waarbij aan deze persoon een Activiteit wordt aangeboden, danwel een natuurlijk persoon die de Overeenkomst sluit voor een te volgen Activiteit bij KW1C BB&R, waarbij de werkgever de betalende partij van de Activiteit is.   
 1. Activiteit(en): alle door KW1C BB&R georganiseerde opleidingen, workshops, trainingen, cursussen, seminars, alsmede de levering en/of verrichting van aanverwante diensten of vergelijkbare Activiteiten. 
 1. Overeenkomst: de overeenkomst die ziet op het verzorgen van Activiteiten en die zowel schriftelijk tot stand kunnen zijn gekomen als doordat gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek.  
 1. Onder ‘Materialen en Hulpmiddelen’ worden verstaan alle systemen, modellen, lesmaterialen, schema’s, (les)programma’s, documentatie, werkinstructies op papier/geautomatiseerd en documenten en bestanden die in verband met de uitvoering van de Activiteit door KW1C BB&R worden gebruikt respectievelijk ter beschikking worden gesteld.  

 

Artikel 2 Geldigheid  

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Activiteiten van KW1C BB&R, waarbij sprake is van een individuele instroom in een zogenaamde bestaande groep (individuele instroom op basis van Open Inschrijving, individuele instroom in een bestaande groep op basis van een (maatwerk)offerte en bij inschrijving particulieren).  
 1. Aanbiedingen zijn gedurende een periode van 1 maand na dagtekening van de aanbieding geldig.  
 1. KW1C BB&R is bevoegd haar aanbieding gedurende die termijn te herroepen. De toezending van catalogi, prijslijsten, brochures en andere gegevens kunnen niet worden beschouwd als een onherroepelijk aanbod. De daarin vermelde gegevens zijn niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk door KW1C BB&R schriftelijk is bevestigd.   

Artikel 3 Aanmelding 

 1. De aanmelding geschiedt door middel van een volledig ingevuld (online) aanmeldingsformulier van KW1C BB&R. De plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst. KW1C BB&R behoudt zich het recht om bij te veel aanmeldingen een Student niet te plaatsen en bij te weinig aanmeldingen een Activiteit te laten vervallen of op een later tijdstip te starten. Bij aanmelding verklaart de Student op de hoogte te zijn van de geldende toelatingseisen en aan deze toelatingseisen te voldoen. KW1C BB&R heeft de bevoegdheid een aanmelding niet te accepteren, indien de Student  naar de mening van KW1C BB&R voor de Activiteit ‘niet geschikt’ is. In overleg met de Student zal dan naar een alternatief gezocht worden.    
 1. Ingeval een Student een gekwalificeerde mbo-opleiding, een certificaattraject of een praktijkleerroute zal gaan volgen, wordt aanvullend een onderwijsovereenkomst en/of een praktijkovereenkomst met de Student afgesloten. Eventueel wordt er ook nog een plaatsingsovereenkomst gesloten. 
 1. De particuliere Student kan zich beroepen op een bedenktijd van 14 kalenderdagen ingaande vanaf het moment van aanmelding (herroepingsrecht), mits deze herroeping schriftelijk plaatsvindt. De Student verliest het herroepingsrecht indien hij vóór het verstrijken van de bedenktijd reeds gebruik heeft gemaakt van de dienst. De Student stemt dan nadrukkelijk in met levering van materialen en hulpmiddelen tijdens de bedenktijd, waarvoor kosten zijn verschuldigd. Indien de Activiteit plaatsvindt voor afloop van de bedenktijd, dan doet de Student op moment van aanvang van de Activiteit afstand van zijn herroepingsrecht.   

Artikel 4 Annulering 

 1. Onder annulering wordt verstaan de mogelijkheid voor de Student om zonder dat er sprake is van enige tekortkoming aan de zijde van KW1C BB&R de overeenkomst te ontbinden. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden door de Student, geadresseerd aan de cursusadministratie van Koning Willem I College, t.a.v. Bureau Bedrijven & Relaties, Postbus 122, 5201 AC ’s-Hertogenbosch of per e-mail levenlangontwikkelen@kw1c.nl.  Voor een Activiteit voor de duur van één studiejaar of meer geldt het volgende:  
 • Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de Activiteit wordt de overeenkomst ontbonden en zullen alleen de administratiekosten in rekening worden gebracht bij de Student. 
 • Bij annulering 1 maand tot 2 weken voor aanvang van de Activiteit wordt 5% van het totale cursusgeld en de administratiekosten in rekening gebracht.  
 • Bij annulering 2 weken tot aan de start van de Activiteit wordt 8% van het totale cursusgeld en de administratiekosten in rekening gebracht. 
 • Bij annulering na de start van de Activiteit wordt elke resterende volledige maand van het studiejaar een twaalfde deel van het cursusgeld terugbetaald. 

Bij een Activiteit die korter dan één studiejaar duurt, geldt het volgende: 

 • Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de Activiteit wordt de overeenkomst ontbonden en zullen alleen de administratiekosten in rekening worden gebracht bij de Student. 
 • Bij annulering 1 maand tot 2 weken voor aanvang van de Activiteit wordt 10% van het totale cursusgeld en de administratiekosten in rekening gebracht.  
 • Bij annulering 2 weken tot aan de start van de Activiteit wordt 20% van het totale cursusgeld en de administratiekosten in rekening gebracht. 
 • Bij annulering na de start van de Activiteit wordt het resterende gedeelte van het studietijd naar rato van het cursusgeld (vanaf een minimum 20% van het cursusgeld plus de administratiekosten) terugbetaald. 
 1. Bij annulering van reeds aangeschafte Materialen en Lesmiddelen, examen- en tentamengelden en dergelijke worden niet gerestitueerd indien de annulering door Student geschied. 

Artikel 5 Vertrouwelijkheid, persoonsgegevens en uitwisseling gegevens 

 1. De persoonlijke gegevens van de Student worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt.   
 1. KW1C BB&R verwerkt de persoonsgegevens van de Student op de manier zoals beschreven in het privacy statement.   
 1. Voor een tevredenheidsonderzoek na afloop van onze Activiteiten kunnen bepaalde persoonsgegevens van de Studenten door KW1C BB&R worden gebruikt. Deze gegevens worden alleen voor de uitvoering van een tevredenheidsonderzoek gebruikt. De gegevens en resultaten van de tevredenheidsonderzoeken worden geanonimiseerd.   

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst 

 1. KW1C BB&R zal zich tot het met de grootste zorgvuldigheid inspannen bij het uitvoeren van de Activiteit, maar verleent ter zake geen enkele garantie ten aanzien van resultaten. KW1C BB&R spant zich in om bij de uitvoering van de Activiteit de belangen van de Student tot de beste weten te behartigen, behoudens omstandigheden die aan Opdrachtnemer in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend. 
 1. Opdrachtnemer is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken. In dat geval blijft Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden van de ingeschakelde derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 1. De in de offerte/overeenkomst opgegeven termijnen waarbinnen Activiteiten worden verricht zijn door Opdrachtnemer naar beste weten bepaald en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de termijn levert voor Student in geen geval een recht op schadevergoeding op, dan wel een grond om de overeenkomst te ontbinden. 
 1. De prijzen, plaatsen en data die zijn opgenomen in de publicaties, brochures, studiegidsen, folders, website, advertenties en andere media-uitingen van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud en kunnen wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven worden gewijzigd. 

Artikel 8 Tentamens/Examens.  

 1. Indien in de cursus-/opleidingsinformatie vermeld wordt dat de Activiteit wordt afgesloten met een door KW1C BB&R afgenomen tentamen of examen, dan vormt dit altijd een verplicht onderdeel van de Activiteit. Indien de Student niet aan het tentamen of examen deelneemt, dienen wel de kosten, zoals vermeld in de cursus-/opleidingsinformatie, te worden voldaan.  
 1. Een herbeoordeling van een tentamen-/examenuitslag kan alleen worden aangevraagd in het geval van een onvoldoende beoordeling (<5,5).   

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging 

Wanneer een Student de Activiteit tussentijds wil beëindigen zonder dat er sprake is van enige tekortkoming aan de zijde van KW1C BB&R, dan gelden de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 4 van deze voorwaarden.   

Artikel 10 Uitstel startdatum 

 1. Op schriftelijk verzoek van de Student kan KW1C BB&R in uitzonderlijke gevallen en slechts eenmalig de deelname aan een Activiteit naar een later te starten Activiteit doorschuiven. Dit verzoek kan tot 2 weken voor aanvang van de Activiteit, waarvoor de Student zich heeft aangemeld, ingediend worden. De beslissing over het al dan niet later starten, ligt bij KW1C BB&R.  
 1. Indien er tussen het aanmeldingsmoment en het daadwerkelijke, uitgestelde startmoment een prijswijziging heeft plaatsgevonden voor de betreffende Activiteit, dan wordt de op het startmoment geldende cursus-/opleidingsprijs in rekening gebracht.  
 1. Wanneer de Student tot een later te starten Activiteit wordt toegelaten en vervolgens alsnog de deelname wil annuleren dan geldt de annuleringsvoorwaarden uit artikel 4 van toepassing:  
 1. In overleg met en na toestemming van KW1C BB&R kan de Student zich door een ander laten vertegenwoordigen. 

 

Artikel 11 Betalingsvoorwaarden Student 

 1. Betaling door de Student moet plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven in de aanmeldingsbevestiging. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen. 
 1. Indien KW1C BB&R genoodzaakt is om tot invordering over te gaan, al of niet middels inschakeling van derden, dan zullen de redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten voor rekening komen van de Student. Indien de Student niet aan de betalingsverplichting kan voldoen is KW1C BB&R gerechtigd de Student de toegang tot de opleiding (definitief) te ontzeggen en/of door een schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden.    

 

Artikel 12 Betalingsvoorwaarden Student met werkgever als betalende partij 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen. Indien de werkgever van Student als betalende partij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is zij van rechtswege, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim, en heeft KW1C BB&R het recht de werkgever van Student als betalende partij vanaf de dag dat uiterlijk de betaling had dienen plaats te vinden de wettelijke rente, of indien het een handelstransactie als bedoeld in artikel 6:119a BW betreft, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, onverminderd de verder aan KW1C BB&R toekomende rechten.  
 1. Onverminderd vorenstaande is de Student resp. de werkgever als betalende partij aan KW1C BB&R verschuldigd alle kosten, die KW1C BB&R maakt tot inning van de haar verschuldigde bedragen en tot verzekeringen van haar rechten, de buitengerechtelijke en gerechtelijke daaronder begrepen.  
 1. Met het bij aanmelding vermelden van een werkgever als betalende partij anders dan de Student, is de Student echter niet automatisch gevrijwaard van de betalingsverplichting. Indien de werkgever van Student als betalende partij niet overgaat tot betaling, zijn wij gerechtigd de Student als nieuwe debiteur aan te wijzen (zie ook de betalingsvoorwaarden onder artikel 11). Indien de Student ook niet aan de betalingsverplichting kan voldoen is KW1C BB&R  gerechtigd de Student de toegang tot de opleiding (definitief) te ontzeggen en/of door een schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden.   

  

Artikel 13 De cursus-/opleidingsbijeenkomsten 

KW1C BB&R behoudt zich het recht voor, omwille van kwalitatieve verbetering van de Activiteit, het programma tussentijds te wijzigen. Bij ziekte/verhindering van een docent zal KW1C BB&R indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, wordt de Student hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. KW1C BB&R zal in dat geval met een alternatieve datum komen, waarop de Activiteit alsnog zal plaatsvinden.   

 

Artikel 14 (Intellectuele) Eigendomsrechten 

Het is de Student niet toegestaan aan materialen, hulpmiddelen en apparatuur enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendommen te verwijderen en/of te wijzigen. Het auteursrecht op door KW1C BB&R ter beschikking gesteld materiaal berust bij KW1C BB&R of diens rechtverkrijgende. Verveelvoudigen of openbaar maken is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KW1C BB&R. De opdrachtgever/Student heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.  Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van KW1C BB&R, tenzij anders wordt overeengekomen. Het lesmateriaal wordt eigendom van de Student indien het bedrag voor scholing, materialen en eventuele overige kosten volledig is voldaan. Indien de Student de hiervoor bedoelde (intellectuele) eigendomsrechten schendt en KW1C BB&R zou hiervoor door een derde worden aangesproken, dan moet de Student KW1C BB&R vrijwaren tegen de eventueel door KW1C BB&R geleden schade.   

 

Artikel 15 Legitimatie 

De Student is verplicht tijdens het volgen van de bijeenkomsten een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van KW1C BB&R deze te tonen.    

Artikel 16 Aanvaarding van de voorwaarden 

Door aanmelding maakt de Student kenbaar de voorwaarden en het bepaalde in de cursus-/opleidingsinformatie te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het in de cursus-/opleidingsinformatie bepaalde vormen samen met het aanmeldingsformulier de gehele overeenkomst. Ingeval er sprake is een opleiding als bedoeld in artikel 3 lid 2 zal er aanvullend met de Student een Onderwijsovereenkomst worden gesloten. Wijzigingen en/of aanvullingen geschieden slechts schriftelijk.  

Artikel 17 Overmacht 

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht is KW1C BB&R gerechtigd de uitvoering op te schorten, dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wet uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Student te betalen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, die omstandigheden die de nakomen van de verbintenis blijvend of tijdelijk verhinderen en niet aan KW1C BB&R zijn toe te rekenen, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, epidemieën, pandemieën, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering betrokken personen, brand, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, verval of inkrimping van financiering door de overheid, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde die bij de uitvoering van de overeenkomst is ingeschakeld en ernstige storingen binnen de organisatie van KW1C of van haar leveranciers. 

Artikel 18 Aansprakelijkheid 

 1. Als een Student schade lijdt door aan KW1C BB&R toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van KW1C BB&R beperkt tot zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.  
 1. De aansprakelijkheid van KW1C BB&R voor schade is altijd beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de overeenkomst of, als dat hoger is, het bedrag waartegen KW1C BB&R verzekerd is.  
 1. KW1C BB&R is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door de Student aan derden. KW1C BB&R is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten. Eventuele bedrijfsschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.  

Artikel 19 Overige bepalingen 

 1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aangetast, tenzij de niet-verbindende bepaling het wezen van de overeenkomst betreft en het onaangetast blijven van (een deel van) de overige bepalingen voor een der partijen op dusdanige bezwaren stuit dat de redelijkheid en billijkheid gebieden dat (dat deel van) de overige artikelen eveneens niet-verbindend zijn. Partijen zullen in beide gevallen in gezamenlijk overleg en in de geest van de overeenkomst de overeenkomst voor zover nodig aanpassen, in die zin dat de niet-verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen. 
 1. Waar schriftelijk staat kan ook elektronisch worden gelezen. 
 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de offerte of overeenkomst worden, wanneer deze niet in der minne kunnen worden geschikt, voorgelegd aan de bevoegde rechter. 
 1. KW1C BB&R is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigd tijdstip van in werking treden. KW1C BB&R zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Student toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld en hij zich hier niet binnen veertien dagen schriftelijke tegen heeft verzet.